Sodolak, John

Landman IV
Photo of Sodolak, John
Department: Real Estate
Office: MCB 605A
Phone: 979-458-6350
Email: jsodolak@tamus.edu